Staff / Teaching Assistant
Wen-Yin Cheng

Secretary
📧 wycheng@mail.mcu.edu.tw
📞 (03)350-7001 #3318


Guan-Yan Qiu

Teaching Assistant
📧 gychiou@mail.mcu.edu.tw
📞 (03)350-7001 #3324


Chen Tung

Contract Clerk
📧 janetung@mail.mcu.edu.tw
📞 (03)350-7001 #3323


Campus Information
■Taipei:250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan. | +886 2 2882-4564
■Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan County 333, Taiwan. | +886 3 350-7001
■ Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan. | +886 2 2882-4564
■ Kinmen: 105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan. | +886 355-233
■ Michigan Location:Gilbertson Hall, Saginaw Valley State University, 7400 Bay Road, Saginaw, MI 48710 U.S.A. Telephone: 1-989-964-2497 (U.S.) | +886 2 2882-4564 (Taiwan)